Programe de finanțare care se vor deschide in cursul acestui an:

1. Programul pentru stimularea inființarii și dezvoltarii microintreprinderilor. Pot aplica pentru a obține finanțare tinerii debutanti in afaceri, cu varsta de pana la 35 de ani, care nu au mai deținut calitatea de acționar sau asociat in vreo firma.Valoarea grantului este egala cu cel mult echivalentul in lei a 10.000 euro. Sunt considerate cheltuieli eligibile: investitiile in active corporale (terenuri, construcții, achiziție spații, mobilier, echipament tehnologic, mijloace de transport); investiții in active necorporale (brevete, licențe,francizare, etichetare ecologica); alte costuri de operare ( costuri inființare firma, materii prime, materiale consumabile, marfuri, costuri de personal, costuri de training, contabilitate, consultanța juridica, incalzire, asigurare, electricitate, chirii, ).Contribuția beneficiarului este de minim 50%. De asemenea, beneficiarul are obligația de a investi, anual, cel puțin 50% din profitul realizat in anul fiscal precedent in urma obținerii finanțarii precum și sa angajeze cel puțin 2 persoane cu contract de munca pe durata nedeterminata.

2. Programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata. Pentru anul 2012, prin implementarea Programului, se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar de minimum 70 beneficiari. Pot aplica intreprinderi mici si mijlocii, respectiv societati comerciale, societati cooperative care au vechime de minimum un an. Finanțarea nerambursabila se acorda pentru achiziționarea de: echipamente IT tehnica de calcul; cititoare pentru cod de bare; cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare; aparate de marcat electronice fiscale; echipamente tehnologice masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare; electro si motostivuitoare; active necorporale referitoare la brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare (francize), etichetare ecologica, software-uri necesare desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata; bunuri mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale; mijloace de transport marfa pentru activitatile specifice activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata; site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate; spatii pentru desfasurarea activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, destinate realizarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare; precum și numeroase alte cheltuieli.Prin Program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a AFN de maximum: 80% pentru microintreprinderi, 70% pentru intreprinderi mici si 60% pentru intreprinderi mijlocii din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA).

3. Programului national multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului. Pentru anul 2012, prin implementarea Programului, se estimeaza acordarea de AFN pentru un numar de minimum 50 operatori economici.Pot beneficia de alocații financiare nerambursabile in cadrul Programului operatorii economici: (intreprinderi mici si mijlocii), respectiv societatile comerciale, societatile cooperative, persoanele fizice autorizate care desfasoara activitati economice in mod independent, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale si asociatiile profesionale sau fundatiile.Prin Program se asigura ajutor financiar pentru participari la targuri si expozitii organizate in tara sau internaționale, instruire in domeniile de arta populara si mestesug; elaborarea si productia de materiale tiparite de promovare a produselor de arta populara, realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate, vanzarea on-line a produselor cu specific mestesugaresc si artizanal, prin achizitionarea unui soft specific necesar infiintarii unui magazin on-line; achizitionarea de calculatoare și de diverse scule, dispozitive, echipamente, utilaje, masini necesare pentru desfasurarea activitatii, mijloace de transport auto pentru marfuri.Valoarea AFN acordata beneficiarilor selectati pentru activitatile mentionate este egala cu echivalentul a maximum 90%, din valoarea cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar fara sa depaseasca suma de 20.000 lei pentru fiecare beneficiar.

4. Programul National de Dezvoltare Rurala – Masura 1.2.1. „Modernizarea exploatatilor agricole”.Primul apel de anul acesta se va deschide in 17 aprilie iar cel de al doilea pe 1 octombrie 2012.Pot aplica pentru aceasta masura persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole – activitate principala conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului respectiv codul CAEN 01xx – a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE, si care este inregistrata in Registrul fermelor/ Registrul agricol. Se pot obține fonduri pentru: construirea si/sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, fermelor de taurine pentru productia de lapte, serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat; achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate a noi mijloace de transport specializate; inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie (minim 40 ani); infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni, pepinierelor de vita de vie, pomi fructiferi si arbusti, alti arbori; producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei; infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila, investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei etc. Prin Masura 121 se acorda fonduri nerambursabile in proportie de 40% – 75% (pentru perioada 2010 – 2013) din valoarea eligibila a proiectului, fondurile reprezentand cofinantarea publica, la care trebuie sa se adauge contributia privata. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect din cadrul Masurii 121 este de 1.600.000 Euro.

5. Programul National de Dezvoltare Rurala – Masura 2.2.1. „Prima impadurire a terenurilor agricole” Prin aceasta masurp se pot obține fonduri nerambursabile pentru realizarea primei impaduriri a terenurilor agricole. Pentru incurajarea activitații de impadurire, fondurile se acorda pentru: – lucrarile de inființare a plantațiilor forestiere (costuri standard), in funcție de zona geografica in care se efectueaza impadurirea (o prima). Nivelul plaților standard pentru inființarea plantației forestiere este cuprinsa intre 1092Eur/ ha și 1520Eur/ha.-lucrarile de intretinere a plantatiei pe o perioada de 5 ani; – pentru pierderea de venit ca urmare a impaduririi, standard pentru o perioada de 15 ani (incepand cu anul infiintarii plantatiei).Apeluri prezonizate pentru aceasta masura sunt in perioadele: 1-30 martie 2012, 2-31 mai 2012, 16 august – 14 septembrie 2012, 15 noiembrie – 14 decembrie 2012.

6. Programul National de Dezvoltare Rurala – Masura 3.1.2. „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi”Pot aplica pentru finanțare: micro – intreprinderi (inclusiv start-up-uri) și persoane fizice care se angajeaza ca pana la data semnarii contractului de finanțare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata. Valoarea maxima a finanțarii este cuprinsa intre 50.000 Eur pentru PFA și 200.000 EUR alte micro-intreprinderi.

Prin aceasta Masura se finanțeaza in mediul rural cu maxim 70% investiții pentru activitati non-agricole productive cum ar fi: industria usoara, procesare industriala a produselor lemnoase; pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti și pentru servicii pentru populatia rurala: croitorie, frizerie, cizmarie, conectare si difuzare internet, mecanizare, transport, reparatii masini, unelte si obiecte casnice.